POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

SKYLAND PARK SRL pentru JUMPING HOUSE

Prezentul document reprezinta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal si descrie categoriile de date pe care SKYLAND PARK SRL (pentru brandul ”Jumping House”) le prelucrează, modalitatea și scopurile în care acestea se colectează, în ce situații se transferă date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens.

Politica  privind prelucrarea datelor cu caracter personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în exercitarea activității sale.

1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SKYLAND PARK SRL SRL o societate cu sediul în Str.Eremia Grigorescu nr. 118, jud. Cluj Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/103/2019 și având Codul Unic Identificare RO40417679. reprezentată prin Neagomir Vasile calitate de administrator, email: jump@jumpinghouse.ro, este operatorul datelor cu caracter personal.

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE SI CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Date cu caracter personal ale clientilor (membrilor majori/minori reprezentați sau invitaților/vizitatorilor) Operatorului, persoane fizice cu care Operatorul are relatii contractuale de la care se pot prelucra numele si prenumele, inclusiv adresa de domiciliu, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, relațiile de rudenie, codul numeric personal, etc.;
 • Date cu caracter personal ale clientilor (membrilor majori/minori reprezentați sau invitaților/vizitatorilor), constand in posibilitatea captarii imaginii foto sau video prin utilizarea de aparatura foto-video;
 • Date privind starea de sănătate  a membrilor (date medicale)
 • Informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în vederea încheierii sau exercitării unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către persoana vizata, cum ar fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte;
 • Alte date cu caracter personal necesare în scopul informării persoanei vizate dacă se dovedesc relevante activității pe care o desfășurăm care se încadrează în interesul legitim al operatorului;

În situații limitate, în care pentru desfășurarea activității noastre, trebuie să colectăm categorii speciale de date cu caracter personal astfel cum sunt ele regăsite în cadrul art. 9 al Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (”GDPR”) nr. 679 din 27.04.2016, respectiv codul numeric personal,  imaginile persoanei fizice, date de sănătate cu caracter personal, prelucrarea se va face doar:

 1. pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate sau pe baza dovezii juste a consimțământului persoanei vizate furnizate de o terță persoană care ne comunică aceste date;
 2. în baza unei obligații legală de prelucrare a acestor categorii de date;
 3. în baza unei obligații care apără un drept legitim;

3. MODALITATEA ÎN CARE COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Colectarea datelor cu caracter personal de catre Skyland Park prin Jumping House în anumite împrejurări, inclusiv:

 • În momentul în care persoana vizata se angajează în relații de natură contractuală cu Operatorul;
 • În momentul în care persoana vizata furnizeaza voluntar, din orice motiv, datele sale cu caracter personal Operatorului;
 • În momentul în care persoana vizata participa la un  eveniment organizat de către Operator care presupune oferirea din partea persoanei vizate a datelor cu caracter personal;

4. TEMEIURI JURIDICE ÎN BAZA CĂRORA SE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care persoana vizata este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu persoana vizata(de exemplu Pentru permiterea folosirii parcului de distracții cu trambuline);
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanei vizate prealabil și explicit;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Operatorului sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra acestor interese.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul persoanei vizate prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului persoanei vizate prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele persoanei vizate speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul persoanei vizate.

5. RETRAGEREA CONSIMTAMANTULUI

Persoana vizata poate alege să isi retraga consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente, sau printr-o notificare trimisa la adresa de email: jump@jumpinghouse.ro

În orice moment, persoana vizata are dreptul de a isi retrage consimțământul. Retragerea consimțământului persoanei vizate nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului pentru orice prelucrare asupra căreia s-a consimțit în prealabil, persoana vizata este rugata să comunice un e-mail la adresa jump@jumpinghouse.ro, să contacteze Skyland Park -Jumping House la nr. de telefon 0723380343 sau să ne comunice o scrisoare explicită la adresa Skyland Park SRL, str Tudor Vladimirescu, nr 2-4, Cluj Napoca. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.

Ca regulă generală, în cazurile în care se retrage consimțământul, nu vom mai permite prelucrarea datelor persoanei vizate și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea desfășurării activității, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, vom proceda la prelucrarea respectivă și vă vom informa în acest sens.

6. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale copiilor minori care vor deveni membri Skyland Park – Jumping House prin consimțământul majorului în calitate de părinte/tutore/custode/comitent ori persoană care răspunde din punct de vedere legal pentru minor.

 Datele pe care Operatul le prelucreaza in acest sens sunt menționate la pct.2 din prezenta Politică de prelucrare a datelor.

7. SCOPURILE ÎN CARE SE VOR PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 1. Încheierea și executarea contractului dvs. cu SKYLAND PARK;
 1. Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor), obligații de verificare a conformității sau de înregistrare care ar putea include verificări automate ale datelor de contact sau alte informații pe care persoana vizata le furnizeaza cu privire la identitate;
 2. Scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică exclusiv în interesul operatorului sau împuterniciților săi, organizarea de cursuri, evenimente, etc
 3. Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către persoana vizata;
 4. Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul Skyland Park -Jumping House;
 5. În scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;
 6. Pentru asigurarea sănătății și securității în  incinta parcului de distracții cu trambuline;
 7. Pentru soluționarea de plângeri și petiții;
 8. În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele cu caracter personal ne-au fost furnizate

În cazul în care persoana vizata a acordat consimțământul, prelucrarea datele cu caracter personal se va putea efectua și în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu persoana vizata prin canalele pe care aceasta le-a aprobat pentru a ținerea la curent în ceea ce privește evenimente/informații cu privire la serviciile, produsele precum și evenimente, concursuri și proiecte Jumping House;
 • Sondaje în rândul clienților/partenerilor/colaboratorilor, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale.

În ceea ce privește comunicările legate de marketing/informare cu privire la evenimente Skyland Park prin Jumping House pune la dispoziție – dacă se impune în mod legal – informațiile respective doar după ce persoana vizata a selectat această opțiune de a participa și se va oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu se doreste primirea de comunicări legate de marketing/informare cu privire la evenimentele Jumping House.

Nu se vor folosi datele cu caracter personal ale persoanei vizate în luarea unor decizii automate care să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

8. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal obținute de la persoanele vizate se pot partaja în următoarele împrejurări:

 1. Se pot comunica datele de contact cu titlu confidențial către terți în scopul obținerii unui feedback din partea persoanei vizate cu privire la prestarea serviciilor de către societate, pentru a ne ajuta la măsurarea performanței noastre și îmbunătățirea și promovarea serviciilor noastre;
 2. De asemenea, se pot partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite: PREMIERE M, TRANSILVANIA SOFT & DESIGN, T&F Consulting în principal prestatori de servicii, pe plan intern sau internațional, ex. centre de servicii comune, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în Scopurile Permise, în numele Skyland Park prin Jumping House și doar în conformitate cu instrucțiunile acesteia. Vom păstra controlul asupra datelor cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii;

Cu excepția celor de mai sus, divulgarea datele cu caracter personal se va realiza doar când exista o instruire sau acordarea unei permisiuni, când se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

Am putea să vă transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în țări care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal –dacă se va dovedi necesar în scopurile permise, așa cum au fost descrise mai sus.

Aceste părți terțe trebuie să utilizeze informațiile personale pe care le împărtășim cu aceștia numai pentru a efectua servicii în numele nostru și pentru a vă trata informațiile personale în conformitate cu toate legile privind confidențialitatea și protecția datelor.

Skyland Park -Jumping House poate să vă împărtășească informațiile personale cu terțe părți atunci când avem convingerea că publicarea este necesară: (i) să respectăm o lege, o reglementare, o hotărâre judecătorească sau alt  temei juridic; (ii) detectarea, prevenirea și răspunderea la fraudă, încălcarea proprietății intelectuale, încălcarea contractelor sau acordurilor noastre, încălcarea legii sau alte utilizări incorecte ale proprietății Jumping House; (iii) protejarea drepturilor Jumping House sau a proprietății sau a dvs. ori a sănătății, siguranței, bunăstării, drepturilor sau proprietății altora; sau (iv) în circumstanțe similare.

Jumping House vă poate partaja informațiile dvs. personale cu terțe părți în legătură cu vânzarea, cumpărarea, fuziunea, reorganizarea, lichidarea sau dizolvarea Jumping House sau în circumstanțe similare.

Jumping House vă poate împărtăși informațiile cu permisiunea dumneavoastră sau la cererea dumneavoastră.

Jumping House poate comunica informații anonime sau agregate intern și cu terțe părți în orice scop. Astfel de informații nu vă vor identifica în mod individual.

9. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

În cazul în care se furnizeaza date cu caracter personal cu privire la o altă persoană ( de exemplu  minorul al cărui părinte/tutore/custode/comitent sunteți ori persoană care răspunde din punct de vedere legal), persoana vizata trebuie să se asigure că are dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În special, persoana vizata trebuie să se asigure că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspectele diverse tratate în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, așa cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea către destinatari din străinătate), dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta servicii).

10. PĂSTRAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal furnizate suferă modificări, spre exemplu dacă schimbarea prenumele, numele sau adresa de e-mail sau anularea oricarei fel de cerere către noi, sau aflarea de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la persoana vizata, vă rugăm să anunțați Jumping House prin comunicarea unui e-mail la adresa jump@jumpinghouse.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor cu caracter personal.

11. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate de Jumping House vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când se va retrage consimțământul (în situația în care acesta a fost acordat) și nu mai există obligația legală de a continua operațiunea de  stocare a datelelor personale.

Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen rezonabil,  având în vedere următoarele criterii:  (i) orice cerințe legale aplicabile pentru păstrarea datelor cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp; (ii) orice obligații de reținere legate de litigii actuale sau potențiale sau cereri de reglementare, (iii) orice cerințe de păstrare  specificate în cuprinsul acordurilor relevante la care Jumping House este parte, (iv) sensibilitatea informațiilor și (v) scopurile pentru care au fost colectate informațiile, respectiv:

 • Timp de 3 ani de la data ultimului acces in parcului de distracții cu trambuline Jumping House;
 • Timp de 3 ani de la punerea în executare a unei hotărâri judecătorești împotriva dvs. sau Operatorului rezultate din orice dispută în legătură cu accesul și folosirea parcului de distracții cu trambuline Jumping House;
 • Pe durata oricărei investigații, cercetări, proceduri începute de orice autoritate public că privire la activitatea Operatorului
 • În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza unui consimțământ acordat – până la retragerea explicită a consimțământului;

După expirarea perioadelor de timp menționate, în măsura în care nu există alt temei pentru prelucrarea datelor, acestea vor fi anonimizate. Operatorul poate anonimiza numai o parte din date.

12. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Porivit dispozițiilor legale aplicabile și sub rezerva anumitor condiții legale, persoana vizata are următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 1. Dreptul de acces, care include dreptul de a ști dacă prelucrăm date despre persoana vizata și  dreptul de a afla care sunt acestea, cui sunt transferate, cât timp vor fi păstrate, unde le-am obținut și dacă se folosesc pentru profilare/decizii automatizate.
 2. Dreptul la rectificare. Dacă datele pe care le avem sunt incorecte, trebuie să le corectăm (mai puțin în cazul în care le prelucrăm pentru altcineva. În acest caz, se va nforma cui trebuie să trimisa cererea).
 3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) la cerere vom șterge datele personale ale persoanei vizate cât mai repede posibil, dacă 1) nu mai sunt necesare pentru scopul în care sunt obținute sau 2) dacă se retrage consimțământul pentru prelucrarea acestor date/dacă sunt obiecții privind prelucrarea (mai puțin dacă acestea sunt necesare pentru un litigiu, executarea unui contract sau obligații legale). De asemenea, dacă descoperim că avem o obligație legală de ștergere sau dacă prelucrarea ar fi nelegală, le vom șterge. Dacă datele sunt prelucrate și de terți, vom lua măsuri rezonabile de a le informa despre cererea de ștergere.
 4. Dreptul la restrângerea procesării, dacă ele sunt nelegale, presupus incorecte, contestate, sau nu mai sunt necesare.
 5. Dreptul la informare.  Vă informăm cât mai clar despre drepturile persoanei vizateîn domeniul datelor personale, și despre ce date prelucrăm despre aceasta sau (dacă e cazul) împărțim cu terți.
 6. Dreptul la portare. Dacă vă prelucrăm datele personale în mod automatizat, în bază de consimțământ sau contract, ne puteți cere sa vi le dăm în format si vă vom răspunde solicitării într-un termen rezonabil.
 7. Dreptul de a obiecta. Ne puteți indica dacă doriți să nu mai prelucrăm datele dvs personale. Vom da curs cererii dvs dacă nu putem demonstra interese legitime suficiente. În orice caz, datele procesate pentru marketing direct vor fi șterse la cerere.
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazului în care ați dat un consimțământ explicit sau dacă ele sunt necesare pentru executarea unui contract.
 9. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în România este vorba despre ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

De asemnea aveți și următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor persoanei vizate cu caracter personal;
 • puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, în situațiile în care s-a retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii.

Dacă se doreste procedarea în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa jump@jumpinghouse.ro. Este posibil să se solicite dovedirea identitatii prin comunicarea unei copii a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

13. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări legate de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa jump@jumpinghouse.ro, să ne contactați la tel.0723380343 sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa str Tudor Vladimirescu nr 2-4.

14. DATE DE CONTACT

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări legate de Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa jump@jumpinghouse.ro, să ne contactați la tel.0723380343 sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa str Tudor Vladimirescu nr 2-4.